KAKO, KOME I KADA?

Objavljeno: 09.11.2014. | Blog

Kao što sam prošli tjedan najavio u ovom blogu ću pisati kako će se i kada i kome davati zahtjev za promjenom načina oporezivanja PDV-om prema prijedlogu izmjena Zakona o PDV-u a za koji očekujemo da ga Sabor prihvati.

Ako se usvoji prijedlog u onom obliku u kojem ga zakonodavac daje u saborsku proceduru tada će u članku 125.i kojim se propisuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, stajati da porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke te definira vrijednost isporuka na koje se odnosi navedeni postupak.

U ovom članku predlaže se da poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, te da taj porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Dakle obračun PDV-a je isti kakav sada primjenjuju obveznici izdavanja R2 računa. Osim toga predlaže se da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti napomenu „obračun prema naplaćenim naknadama”.

Predlaže se i članak 125.k kojim se propisuje da porezni obveznik mora dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave ako se odluči na primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama te se time obvezuje na rok od tri kalendarske godine. Predlaže se da će se smatrati da porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a i dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ako do kraja tekuće kalendarske godine ne obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a za sljedeću kalendarsku godinu.
Nadalje predlaže se da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a.

Također predlaže se mogućnost da nadležna ispostava Porezne uprave zabrani primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje ako utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi nisu bili točni. Nadalje predlažu se odredbe o poreznim obvezama prilikom prelaska s postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama.

Predlaže se prijelazna odredba prema kojoj će iznimno, porezni obveznici koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine, moći najkasnije do 20. siječnja 2015. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Jednako tako predlaže se da porezni obveznici koji su do 31. prosinca 2014. godine obračunavali PDV prema naplaćenim naknadama mogu do 20. siječnja

2015. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da od 1. siječnja 2015. godine žele obračunavati PDV prema obavljenim isporukama. Dakle ovim izmjenama Zakona o PDV-u omogućava se poreznim obveznicima koji su obračunavali PDV po naplaćenim naknadama mogu obračunavati PDV po izdanim računima (onako kako to sada rade trgovačka društva) iako baš ne vjerujem u veliki odaziv poreznih obveznika koji će željeti prijeći na, u pravilu, lošiji način obračuna PDV-a Nadalje predlaže se da će se smatrati da porezni obveznici od 1. siječnja 2015. godine primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. godini ako do 20. siječnja 2015. godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostave pisanu izjavu o promjeni načina obračuna PDV-a.

Zaključak je jednostavan: nikako ne zaboraviti 20. siječnja sljedeće godine i na to podsjetiti knjigovođu ukoliko on (ili ona) slučajno ne podsjeti Vas.

Sljedeći tjedan ću citirati navedene članke Zakona o PDV-u u onom obliku u kojem je prijedlog dan Saboru na usvajanje. A tjedan poslije ćete moći ovdje pročitati tekst o prijedlogu Zakona o PDV-u da se na građevinska zemljišta obračunava PDV od 1. siječnja sljedeće godine. Znam da među građevinarima postoji veliko zanimanje da li će se i kako oporezivati PDV-om promet građevinskog zemljišta tako da najavljujem blog s tom temom.