PDV NA GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA

Objavljeno: 26.11.2014. | Blog

Kako sam u prošlom blogu i najavio od 1. siječnja 2015. godine PDV-om će se oporezivati i građevinsko zemljište.

A što je građevinsko zemljište?

Zakon je predložio definiciju da se građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

Naime, navedena promjena potrebna je iz razloga što je Republici Hrvatskoj odobreno od strane EU prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2014. godine u kojem može građevinsko zemljište oporezivati porezom na promet nekretnina, a ne PDV-om. Od 1. siječnja 2015. godine sukladno preuzetim obvezama Republika Hrvatska kao država članica Europske unije više ne može građevinsko zemljište koje isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a oslobađati od plaćanja PDV-a.

To je glavni razlog zašto se od sljedeće godine građevinsko zemljište oporezuje PDV-om. Naravno da ne treba zanemariti niti razlog da takva odredba Zakona donosi i određeni prihod državnom proračunu.

Da bi se određeno zemljište smatralo građevinskim, a u duhu Zakona, za zemljište mora biti izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Izvršni akt bi bila pravomoćna građevinska dozvola. Bez nje zemljište nije građevinsko i prilikom prometa takvog zemljišta ne obračunava se PDV.

U zadnje vrijeme sam često dobio upit da li će građani plaćati PDV na prodaju građevinskih zemljišta? Neće naravno, ukoliko nisu obveznici PDV-a. PDV na građevinska zemljišta (zemljišta s pravomoćnom građevinskom dozvolom) će od sljedeće godine prilikom prodaje istih plaćati samo obveznici PDV-a. Dakle velika većina trgovačkih društava, obrtnika i mali broj građana koji su obveznici PDV-a.

Također zakonodavac predlaže da se zbog izmjene odredbi o oporezivanju građevinskog zemljišta PDV-om propiše obveza iskazivanja isporuka zemljišta, građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze u prijavi PDV-a neovisno o tome je su li oslobođene plaćanja PDV-a ili nisu, a u svrhu vođenja evidencija o tome.

Toliko o oporezivanju građevinskog zemljišta PDV-om a u sljedećem blogu ću pisati o oporezivanju PDV-om građevina jer je i u tom dijelu došlo do bitnih promjena.